// Europe for Citizens / Evropa për Qytetarët – Thirrje të reja për propozime

  • Posted on: 22 June 2018
  • By: admin

Programi Evropa për Qytetarët ka shpallur 2 thirrje të reja në kuader të Networks of Towns/Rrjetëzimi i Qyteteve dheTown Twinning/Binjakëzimi i Qyteteve - raundi i dyte.

Afati per dorezimin e aplikimeve eshte data 3 shtator 2018.

Për detajet e thirrjeve mund të konsultoheni në linqet në vijim:

Networks of Towns 2018 - raundi 2:

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/networks-towns-2018-round-2_en

Town Twinning 2018 - raundi 2:

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/town-twinning-2018-round-2_en